logo

Bahrain Urban Planning

 • -M-bahrain pafta32
 • bahrain pafta59
 • bahrain pafta65
 • site plan - a2 2
 • site plan - a2 5
 • site plan - a2
 • site plan - a3 2
 • site plan -a1 2
 • bahrain pafta16
 • bahrain pafta18
 • bahrain pafta23
 • bahrain pafta25
 • bahrain pafta41

Area

 • 750000

Year

2009

Budget:850000
Location:Bahrain

 • Share